แสตมป์รวมภาพนายกจากอดีตถึงปัจจุบัน (at ไปรษณีย์นนทบุรี)

แสตมป์รวมภาพนายกจากอดีตถึงปัจจุบัน (at ไปรษณีย์นนทบุรี)